Фокус бр. 11 / Focus No 11

- Од изборите на правниот факултет – Вељковиќ Љубомир – Раф
- Што се постигна со законот за приправници – Павле Фиданчевски
- Несла гање – Вељковиќ Љубомир – Раф
- Заедницата бара и зема, но треба и да дава – Вељковиќ Љубомир – Раф
- Само работничката класа може да биде носител на самоуправните односи
- Наука, култура, техника… а младите?
- Што со победниците?
- Злото е длабоко меѓу нас – Б. Мингова
- Во ничии раце – Ванчо Муратовски
- Кажете го вашето мислење – С. Чомовски, А. Димитров
- Ти си филм како и другите – Благоја Куновски – Доре
- Собир на светската младина во Блед – Мирјана Ивановска
- Најдобрите десет – Исо Руси

Фокус бр. 11 / Focus No 11