ФОКУС бр. 21 / FOCUS No. 21

- Од прославата на 26 годишнината на НОМСМ на Скопје-Ванчо Муратовски
- Студии настрани разни- С. Чомовкси
- Безработицата младински проблем
- Ученици вие сте обвинети- Владо Георгиев- Спасе Јовковски
- Мал човек- големо дело
- За карактерот на нашите весници
- 100 плус 1 начин како да станеш студент
- Ни црно ни бело- Градимир Здравковиќ- Градо
- Револуција без пролетеријат- Љубиша Никодиновски- Биш
- Универзитет на слободен ум Сезан- Златко Цановски
- Во мојот град нема ништо ново
- Ода за стариот добар Џон Меил
- „Законите мора да се измента“
- „тешко за споделување“
- „Простор за движење“
- Ноќеска на полноќ
- М. 65
- Има нешто тажно

ФОКУС бр. 21 / FOCUS No. 21