ФОКУС бр. 23 / FOCUS No. 23

-    Во фокусот на настаните
-    Тринаесеттата седница на Централниот Комитет на СКМ
-    СКМ и активноста на младите во развивањето на самоуправните односи
-    За неликвидноста – И. Руси
-    Неслучајно
-    Кон реформата на високото школство – Пановски Златко
-    ФОКУС покренува дијалог за културниот стандард на нашиот младинец – В. Шопов, В. Георгиев
-    За експлоатација на народниот мелос но не вулгаризација
-    Музиката и филмот заедно меѓу младите – С. Јовковски
-    Човекот може да биде уништен, но никогаш поразен – М. Ч.
-    На Клементина, со љубов – Оливер
-    Невозможниот жичан оркестар
-    Малата девојка – облак – Горан Стефановски
-    Варијанта
-    Поинаков лек
-    А Брут е чесен човек
-    101 начин како да се забрани ФОКУС

ФОКУС бр. 23 / FOCUS No. 23