ФОКУС бр. 26 / FOCUS No. 26

-    Кога, како и каде – Сојузни работни акции
-    Кога би била сликата негатив!? – Стефановски Горан, Савевски Зоран
-    За музичкиот стандард на младинецот –Славе Марковски
-    Младите и политизацијата – Поповски Владо
-    Потегни – повлечи!
-    Време е од нашата глава да почне да расте и нешто друго, а не само влакна – Љубомир Никодиновски – Биш
-    Поезија без посредник – Ристо Петров
-    Буденброкови
-    Јас, ти , ние – Владимир Шопов
-    Тој луд, луд свет – Оливер
-    Музика од дворот на Кинг Кримзон – Горан Стефановски
-    Поезија и револуција

ФОКУС бр. 26 / FOCUS No. 26

ФОКУС бр. 26 / FOCUS No. 26

ФОКУС бр. 26 / FOCUS No. 26