ФОКУС бр. 38 / FOCUS No. 38

- Сојузот на младината денес- С. Јовковски
- Анкета Колку сме информирани, драги младинци?- Вера Николовска, Вања Николовска, Спасе Јовковски
- Утешение Грешним- Аљоша Руси
- На крајот на умот- Владимир Шопов
- Моите полноќни пријатели Човек лира- Нино Ивановски
- Развенчување
- Анатомија на твоето тело- Славко Јаневски
- Family
- Од се по малку и за секого по нешто

ФОКУС бр. 38 / FOCUS No. 38