ФОКУС бр. 44 / FOCUS No. 44

-    ФОКУС постер
-    Вистинска форма на организацијата на младите – Спасе Јовковски
-    Знам едно место – М. К.
-    Парадокс – Слободан Димовски
-    Цензура за младите – Спасе Јовковски
-    Ѓаволот игра
-    Образованието и јазикот – Благородна  Мингова
-    Сојузот на младината на Скопје не го прифаќа предлогот Киро Камберски да биде претседател на СММ – Алјоша Руси
-    Фокус нема вакви автомобили
-    Шах игра
-    „СК неспособен“…
-    Диспропорција на наградите – Мингова Благородна
-    До сите еминенции – Градимир Здравковиќ – ски
-    Аквизитерска поезија – Нолчев Ставре
-    За оние на кои партијата останува – Зоран Јорганчиески
-    Без додворување кон младите – Љупчо Арнаудовски
-    Белешки од разговорот со учениците во гимназијата „Јосип Броз Тито“ одржан на 7 мај 1971 г.
-    Мали, индискретни разговори – Нино Ивановски, Спасе Јовковски
-    Аутопсија на една награда – Ставре Нолчев
-    Поезија на Афро-американците
-    Газела – Слобода и човекување – Славица Ивановска
-    Дневник на еден од средината – анти мемоари
-    Битлси се мртви, да живеат Битлси
-    100 најлуцидни поп имиња

ФОКУС бр. 44 / FOCUS No. 44